Latvian

Valdzino s Dance r c bu, elpu skatuves ovi, eksploz vas deju kust bas un aizraujo s sacens bas - tas un v l daudz vair k gaida J s kad Matrei i.O. no 03 l dz 06 j nijam, ir viena no Eiropas deju centra. Saska ar moto "DANCE Freu (N) EN APMEKL Matrei" Dejas acis b s v l vair k v rsta uz Matrei. Fun, draudz ba un prieks sporta dejas ir pie uzman bas centr , un p r ar aizraujo m sacens b m, nodro ina notikumiem bag ts un aizraujo as deju!

Fesselnde Tanzaction, atemberaubende Bühnenshows, explosive Dancemoves, sowie packende Wettkämpfe - das und vieles mehr erwartet euch, wenn Matrei i.O. vom 03. bis 06. Juni zu Europas Tanzzentrum wird. Unter dem Motto "TANZFREU(N)DE ZU GAST IN MATREI" werden die Tanzaugen einmal mehr auf Matrei gerichtet sein. Spaß, Freundschaft sowie die Freude zum Tanzsport stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens und werden so, gepaart mit spannenden Wettkämpfen, für ereignisreiche und mitreißende Tanztage sorgen!

Par "ASDU Eiropas empion ts" ir 2017. gada liel kais starptautiskais deju konkurss par muzik lo & Show deju Austrij . Turn rs ir v rsta gan amatieriem dejot jiem, k ar profesion liem dejot jiem, kuri tiks v rt ti atsevi s reitinga klas s. Vair k nek 1200 dejot ji no gandr z 70 klubi / skolas un studijas no vair k nek 10 Eiropas valst m sacent sies atsevi s discipl n s un dejot par titulu "Eiropas empionu".

M s k organizatori ASDU Eiropas empion tu 2017. gad , starptautisk s empion ts M zikliem & Show Dance, aicin m J s v rd A.S.D.U.international no 03 l dz 2017. gada 06. j nijam sirsn gi uz Matrei in Osttirol vienu!


 • ASDU European Championships in Musical- & Showdance

 • Federacija: A.S.D.U.international

 • Organizetajs: Valeina Dance Academy, Mag. Sascha Jost, Austria

 • Datums 03. lidz 06. junijs 2017

 • Vieta: Matrei in Osttirol, Austria

 • Service: office@asdu-ecs17.dance


  Re istr cija uz Eiropas empion ta 2017. ASDU tie i caur registracijas portala A.S.D.U.international.
  Lai piek tu pieteikuma, sekojiet iepriek jo saiti vai iet uz m jas lap A.S.D.U.internatonal. Port ls ir atsl gts, lai j s kop 11.20.2016.

  P c J su re istr cijas k skol , ieskaitot dejas un dal bniekiem, sist m autom tiski apr in tu pareizo vecuma grupu attiec go dej m.

  Homepage A.S.D.U.international

  Ir tr s veidi, p rskats par Eiropas empion ta, kas kvalific jas 2017:  1) Deju skolas ar valsts konkurences:
  > Kvalific jies uz da du valstu konkurs

  2) Deju skolas bez valsts konkurences:
  > Vai valsts tuvu valsts empion t (piem ram, Ung rijas deju skola piedal s Austrijas empion t ) pretend t

  > Vai kvalific ties caur iepriek j s izgl t bas tie i pirms Eiropas empion ta


  > Pre-kvalifik cija
  Sestdiena 3 j nijs 2017 in Matrei / Austrij
  s kt 8.00

  Vissvar g k S kotn j inform cija par noteikumiem un vadl nij m jums ir uzskait ti k deju skolu. Papildu un s k ka noteikumus var atrast zem s saites:

  Pa reizejas vadlinijas deju konkursa

  L dzu, izlasiet vadl nijas uzman gi un r p gi!

  13 discipl n s: Klasisks / Ballet // M sdienu / Modern // Jazz & Lirisk Jazz Dance // Hip Hop Urban Deju stili // Bboying / Breakdance // Acro Dance // Step / Tap-dance // Song & Dance // // M zikas Ra o anas skaits // folklora / Character / Etnisk s Dance // Atv rt

  Kategorijas:
  Solo (a / e TänzeIn)
  Pair, trio (divas / tr s dejas iek pus ) Mazo grupu (4-10 dejot ji) Group (11 vai vair k dejot ji)

  Ages: Turn rs sast v no 5 gadiem, mini, b rnu, diviem junioriem un General klases. Datums ir 01.01. k rt j gada. Noteico ais faktors vecuma grup , kur ieguld jums, vid jais vecums ir starts (iz emot kategorij Solo).

  • Minis:

  • B rniem: 9.1 l dz 12.5 gadi

  • Junior I: 12.6 - 15.5 gadi

  • Junior II: 15.6 - 19.5 gadi no 19,6 gadiem

  • Allgem. Klase:

  Termi :
  Pulkstenis s kas ar ac mredzamu s kum un beidzot ar ietamo beig s izstr d jumam. Kad termi ir pielaides robe a 5 sekundes piem rojams (iz emot Production skaits -. Pielaides robe u 15 sek). Vair k p rm r ga vai undershoots piesaist t atskait jumu 20 punktiem ar

  • Solo, P ris / Trio:

  • Mazo grupu Group: 02:00 l dz 3:00 min t m03:00 l dz 4:30 min t mIz mums: Classic, eit, m zika ar ori in lo - vi a horeogr fija s ks vai gar ks

  • Ra o anas numurs:

  Teritorija pa ums ir svar gs faktors labsaj tas ideja. ss un tie s ce no viesn cas uz vietu padara braucienu daudz viegl k. T risma Matrei ir jums naktsm tne / rezerv ana vilcin s apgabal uz s niem. Ieg t inform ciju aj sakar var atrast vi u m jas lap !

  T risms Matrei in Osttirol
  Mobile: +43 50/212 500
  E-pasts: matrei@osttirol.com

  Tourist Board inform ja m s, ka daudzas komandas var veikt savu rezerv ciju p c veiksm gas kvalifik cijas attiec g s valsts turn ru un noteikt.

  J s lietojat interesi Eiropas empion tu?

  Nesaisto s rezerv ana b tu oti noder ga gan jums, k dal bnieks un viesis, un mums k organizatoriem. Ja Jums ir interese piedal ties, tas b tu oti noder gi, ja j s var tu mums un t ristu par saviem nodomiem un savu kontaktinform ciju lap m inform t!

  L dz decembra beig m the 1st zvans tika veikts valsts un starptautisk deju skol m un asoci cij m. Papildus welcome v stuli un domu tas ietver visu svar go s kotn jo inform ciju par galvenajiem darb bas datiem, pirmaj naktsm tnes, norises vietas un organiz t jiem un daudz ko citu.

  M su ECS17 vietne ir past v gi j atjaunina, lai vienm r nodro in tu J s ar jaun ko inform ciju, jaun k s zi as un padomus par Eiropas

  M s ar lepnumu varam zvan t mums organizatoriem "ASDU Eiropas empion tu m zikliem un Par diet Dance 2017" un aicin m J s sirsn gi m su klientiem. Par jaut jumiem jebkura veida attiec b uz Tournament j s vienm r varat sazin ties ar mums, m s b sim eit J su r c b . M s pal dz sim jums, k vislab k m s varam un ceram, lai sasniegtu jums person gi j nij 2017th

  Valeina Dance Academy

  Mag. Sascha Jost

  Mag. Sascha Jost

  Organizer of the ASDU European Championships 2017

  Organizators ASDU Eiropas empion ta 2017, r kot jdirektors / Direktors un biznesa administr cijas, kas atbild par visp r jo organiz ciju, PR, sponsor anas un nodro inot m ksliniecisko sist mu.

  Mag. Sascha Jost
  Fax: +43 4256 - 29 049
  Mobil: +43 699 / 111 705 85
  E-Mail: office@valeinadance.eu

  Projektleiter

  Patrick Spitzer BSc.

  Patrick Spitzer BSc.

  Leader of the organizing team

  Vad t js organizatoru komandas un ir atbild ga par organiz cijas, vad bas, rekl mas un uz vietas pakalpojumu.

  Patrick Spitzer BSc.

  Mobil: +43 650 / 450 97 81
  Email: office@asdu-ecs17.dance  Entuziasmu un interese?

  Par ASDU Eiropas empion ts run t pie jums, j s lietojat interesi, j s v laties, lai vienm r b tu up-to-datums un j inform pirmavotiem?
  Nav probl mu, vienk r i aizpildiet formu zem k, un m s nekav joties noskaidrot ar jums lai sa emtu s k ku inform ciju.

  M s ceram uz J su dal bu!

  Vards un uzvards

  Ludzu, šeit pilnu nosaukumu deju skolas / -, kluba registreties

  Ludzu, ievadiet savu e-pasta adresi šeit

  Šeit jus varat pastastit mums savus papildu jautajumus un bažas jums!

  M s ceram uz kop gu pieredzi, kas b s saska ar Kopienas un prieka dejas. Nov lam Jums un visi citi dal bnieki daudz pan kumu, veiksm gu sagatavo anu un aizraujo s atkl jums j su ce iem un ceru,

  ka j s j nija s kum sveikt J s person gi Matrei in 2017!

  Sascha Jost & Team