Serbian

Zanosne akcije plesa, veli anstveni ou na bini, vatrene plesne pokrete kao i uzbudljiva i o aravaju a takmi enja to i puno vi e o ekuje vas od 3. do 6. Juna na Europskom takmi enju u Matrei. Cilj i tema ovog takmi enja je ,, PRIJATELJI PLESA I ZADOVOLJSTVA KAO GOSTI U MATREI,, bit e posmatrani o ima plesa. Zabava, prijateljstvo kao i radost prema plesu nam je glavna ta ka doga anja i donijet e nam uzbudljiva takmi enja i dru enje!

,,ASDU Evropsko prvenstvo,, je u 2017 god najve e me unarodno takmi enje u plesu.Turnir se sastoji od amaterskih kao i od profesionalnih plesa a koji e biti bodovani u dvije klase.
Vi e od 1200 plesa ica i plesa a koji dolaze iz pribli no 70 klubova, kola i studija iz preko 10 evropskih zemalja koji e se takmi iti u pojedina nim disciplinama za titulu ,,EVROPSKOG AMPIONA,,.

Mi kao organizatori ASDU European Championships 2017, me unarodnog takmi enja u muzici i plesnom spektaklu srda no vas pozivamo od 3. do 6. Juna u Matrei Osttirol.


 • ASDU European Championships in Musical- & Showdance

 • Udruženje: A.S.D.U.international

 • Organizator: Valeina Dance Academy, Mag. Sascha Jost, Austria

 • Datum: 03. do 06. Juni 2017

 • Mjesto: Matrei in Osttirol, Austria

 • Service: office@asdu-ecs17.dance


  Prijava za ASDU European Championships 2017 ide direktno preko obavje tajne medunarodne stranice ASDU.
  Ili preko Homepage A.S.D.U.international. Stranica je pu tena u javnost od 20.11.2016.

  Svaka prijava u esnika kompjuterski se svrstava u starosnu klasu odgovaraju eg plesa.

  Homepage A.S.D.U.international

  Postoji 3 na ina kvalifikacija za evropsko takmi enje 2017:


  1) Plesna kola sa jednim nacionalnim (dr avnim) takmi enjem:
  > kvalifikacije kroz odgovaraju e nacionlano natjecanje

  2) Plesna kola bez ijednog nacionalnog (dr avnog) takmi enja:
  > Ako u dr avi nema mogu nosti takmi enja, mogu e je nastupati u susjednoj dr avi (Npr. jedna Ma arska plesna kola mo e u estvovati u kvalifikacijama Austrijskog prvenstva)

  > Putem pred kvalifikacije neposredno pred evropsko takmi enje


  > Pred kvalifikacija
  Subota, 3. Juni 2017, u Matrei Osttirol/ Austrija
  Po etak 08:00 sati

  Ovde se nalaze va ne informacije, prava i uputstva za plesne kole. Daljnja i detaljnija uputstva na sljedecoj stranici:

  Trentuni smernice ples

  Molimo sva uputstva i informacije detaljno pro itati.  13 Disciplina:
  Classic/Ballet // Contemporary/Modern // Jazz & Lyrical Jazz Dance // Hip-Hop-Urban Dance Styles // BBoying/Breakdance // Acro Dance // Step/Tap-dance // Song & Dance // Musical // Production Number // Folklore/Character/Ethnic Dance // Open


  Katekorije:
  Jedan plesa (Solo)
  Dva ili tri plesa a (Duo,Trio)
  Male Gruppe (4-10 plesa a)
  Grupe (11 i vi e plesa a)


  Klase po uzrastu:
  Jedan turnir se sastoji od 5 uzrasnih grupa.
  Rok je 01.01 teku e god. Ra una se prosjek godina u zagradi izuzev kategorije Solo.

  • Mala Klasa: 6 - 9 god

  • Djecija Klasa: 9,1 - 12,5 god

  • Tinejd erska Klasa 1: 12,6 - 15,5 god

  • Tinejd erska Klasa 2: 15,6 - 19,5 god

  • Klasa preko: 19, 6 god

  Ograniceno vrijeme:
  Mjerenje vremena se ra una od samog po etka do kraja u estvovanja, stim da se toleri e vrijeme od 5 sec(izuzev Prodaction Number 15 sec) svako prekora eno vriejem povla i oduzimanje od 20 bodova.

  • Jedan, Dva ili Tri plesa a: 1:30 2:00 min

  • Male Grupe, Grupe: 2:00 3:00 min

  • Production Number: 3:00 4:30 min

  • Izuzetak: Klassik, ovdje se toleri e kra e ili du e vrijeme(zavisnosti od originalne muzike)

  Kod smje taja najva niji faktor je lijep ugo aj, lagodnost i zadovoljstvo. Izme u ostalog jako va an je najkra i put izme u hotela i mjesta de avanja.
  Turisti ka agencija Matrei u Tirolu stoji vam rado na raspolaganju po pitanju smje taja i rezervacije. Bitne informacije na i ete na homepage!

  Turisti ka agencija Matrei u Tirolu


  Mobil: +43 50 / 212 500
  E-Mail: matrei@osttirol.com


  Za mnoge timove rezervacija i smje taj dolaze u pitanje tek poslije uspje ne kvalifikacije.  Interesovanje u esnika za evropsko prvenstvo?

  Jedna ne obavezna pred rezervacija vama kao u esniku i gostu, a isto tako i nama samim organizatorima e veoma pomo i. U va em interesu je a i nama od velike pomo i ako svoje podatke i namjere ostavite kod turisti ke agencije.

  Sredinom Decembra je prvi upis za dr avne i me unarodne plesne kole. Pored pozdravnog teksta i prezentacije tekst sadr i sve va ne informacije o smje taju, mjestu zbivanja kao i podatke o organizatoru.

  Na na oj internet stranici ECS17 e neprekidno da se objavljuju sve nove informacije.

  Spunim ponosom kao organizatori dajemo sebi za pravo da vas srda no pozovemo na na spektakl.
  Za sva daljna pitanja vezana za turnir stojimo rado na raspolaganju.

  Sve emo rado podr ati i nadamo se jednom lijepom dru enju u Junu 2017.

  Glavni i odgovorni

  Patrick Spitzer BSc.

  Patrick Spitzer BSc.

  Leader of the organizing team

  Vo a i organizator tima, odgovoran u podru ju organizacije, upravljanja, reklame.

  Patrick Spitzer BSc.

  Mobil: +43 650 / 450 97 81
  E-Mail: office@asdu-ecs17.dance

  Valeina Dance Academy

  Mag. Sascha Jost

  Mag. Sascha Jost

  Organizer of the ASDU European Championships 2017

  Organizator evropskog prvenstva, rukovodilac, ekonomista, odgovoran za kompletnu organizaciju, odnose sa javnos u, sponzor i umjetnik.

  Mag. Sascha Jost
  Fax: +43 4256 - 29 049
  Mobil: +43 699 / 111 705 85
  E-Mail: office@valeinadance.eu  ZAINTERESOVANI?


  ASDU evropsko prvenstvo vam se obra a da ako ste zainteresovani za u estvovanje u takmi enju i da budete blagovremeno informisani najjednostavniji na in je da ispunite ovaj upitnik. Mi emo vam se u to kra em perijodu javiti i sve detalje pojasniti.

  Radujemo se va em u e u.

  Ime i prezime

  Puno ime škole

  Molimo Email adresu

  Ovdje za sva daljna pitanja


  Radujemo se na em zajedni kom dru enju u znaku zajedni tva, radosti i zadovoljstva prema plesu!
  Svim u esnicima elimo uspje ne pripreme, uzbudljiva doga anja i puno,

  puno uspjeha sa nadom da emo vam osobno po eljeti dobrodo licu u Matrei po etkom Juna 2017.


  Sascha Jost i Team

  Sitemap | Contact | Imprint